logo
Nowoci
Producenci
Promocje
Kontakt

regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) znajdującego się na stronie internetowej www.sklep4katy.pl (zwanej dalej Stroną internetową) określa prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady składania zamówień na produkty dostępne na stronie internetowej www.sklep4katy.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Właścicielem Sklepu (zwanym dalej Sprzedawcą) jest Z.P.U.H Mieczysława Skotarczak, z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Zaremby 5 , NIP: 786-141-01-11, REGON :

3. Za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów (zwanych dalej Towarami), których obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalny w myśl przepisów prawa polskiego.

4. Sprzedaż Towarów, o których mowa w ust. 3 prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej Sklepu oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep wymaga, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 8 poniżej, zastosowania przez system informatyczny Kupującego przeglądarek internetowych Firefox 19.x, Chrome 25.x MSIE 9.x MSIE 8.x, Opera 12.x. Ponadto konieczne jest posiadanie przez Kupującego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. W związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu lub korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści mogących wprowadzać w błąd, obraźliwych oraz mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

 

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach zamieszczone na Stronie internetowej, a w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca, w szczególności, zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany oferty Sklepu,

2) zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu,

3) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

3. W celu przeglądania oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Towarów nie jest wymagana rejestracja na Stronie internetowej Sklepu.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest rejestracja na Stronie internetowej Sklepu oraz uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

 

§ 3. Składanie zamówień

1. W celu skutecznego złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić, znajdujący się na Stronie internetowej Sklepu, formularz zgłoszeniowy i przesłać go Sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności imię, nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu kontaktowego i adres email. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego należy rozumieć wypełnienie wszystkich jego rubryk oraz podanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

3. W terminie 1 dnia od złożenia przez Kupującego zamówienia, Sprzedawca potwierdzi Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej fakt otrzymania zamówienia, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, tym samym w momencie potwierdzenia Kupującemu faktu otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeżeli w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia Kupującemu przez Sprzedawcę faktu otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca nie poinformował Kupującego za pomocą poczty elektronicznej o braku Towaru lub innej przeszkodzie uniemożliwiającej realizację zamówienia.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

6. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, a także w sytuacji, gdy realizacja zamówienia stała się niemożliwa wskutek zmiany cen Towaru lub jego braku Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

 

§ 4. Cena

1. Ceny Towarów podane na Stronie internetowej Sklepu mają charakter wiążący od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

2. Wszystkie ceny Towarów, znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów przesyłki, o których mowa w § 5 i 6 niniejszego Regulaminu.

 

§ 5. Sposób dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Realizacja zamówień na terytorium Rzeczypospolitej Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym u przewoźnika regulaminem świadczenia usług.

2. Zgodnie z regulaminem świadczenia usług, obowiązującym u przewoźnika, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przesyłki dostarczane są do 7 dni roboczych.

3. Opłata za dostarczenie zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest podawane przy składaniu, przed potwierdzeniem zamówienia.

 

§ 6. Sposób dostawy Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Sklep nie realizuje zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

§ 7. Formy płatności

1. Płatności za zakupione Towary można dokonać przy odbiorze Towarów w formie gotówkowej lub przelewem na wskazane konto.

 

 

 

 

§ 8. Odstąpienia od umowy

1. Kupujący dokonujący zakupu Towarów w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie własnoręcznie podpisanym, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia odbioru Towaru, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie ust. 1 powyżej, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Towaru w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego przesyłki, w stanie niezmienionym (włącznie z oryginalnym opakowaniem). Zwrotu należy dokonać wraz z dowodem zakupu na następujący adres: Sklep 4 kąty, ul. Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wlkp.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego koszt przesyłki i opakowania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. W związku z powyższym paczka powinna zostać wysłana Standardem, gdyż pobraniowe paczki nie zostaną przyjęte przez pracowników Magazynu.

5. W przypadku przesyłania Towaru przez Kupującego do Sprzedawcy towar należy starannie  zabezpieczyć dodatkowym opakowaniem zewnętrznym (w przypadku ceramiki styropian lub gruba foli lub pianka, itd…)  co do minimum zredukuje ryzyko uszkodzenia.

6. Po rozpatrzeniu odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedaży, zwrot kwot uiszczonych z tytułu umowy sprzedaży następuje w sposób podany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie do 14 dni.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności Towaru z umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamowany Towar należy przesłać na następujący adres: Sklep 4 kąty, ul.Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wlkp z dowodem zakupu i informacją o przyczynach reklamacji, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

5. Zwroty lub wymiany dokonuje się w siedzibie Sprzedawcy.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z dnia 5 września 2002 r.) Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od daty doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

7. Sprzedawca informuje, iż może dokonać wymiany Towaru na inny Towar z oferty.

8. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres Konsumenta podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, o ile co innego nie wynika z treści reklamacji.

 

§ 10 Braki w towarze

1. Klient zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie bądź pisemnie Sprzedającego o brakach w dostarczonym towarze nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

2. Sklep na podstawie uzyskanych od Klienta informacji podejmuje decyzję o dostarczeniu brakujących części towaru w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia.

 

§ 11. Ochrona danych i Polityka prywatności

1. Dane osobowe użytkowników Sklepu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

2. Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W celu przejrzenia oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Towarów, nie wymagane jest podawanie przez Kupującego danych osobowych, jednakże rejestracja danych osobowych, w tym imię, nazwisko, email, numer telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, jest możliwa w każdej chwili i dobrowolna.

4. Kupujący składający zamówienie jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celu realizacji zakupu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Sprzedawcy lub innych firm jest dobrowolna.

5. Dane osobowe użytkowników Sklepu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Sklepie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących usług Sklepu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Sklepu w prawnie usprawiedliwionych celach Sklepu, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sklepu oraz firm z nią współpracujących.

6. Sprzedawca nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danych osobowych użytkowników Sklepu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe użytkowników Sklepu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

7. Sprzedawca gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Sklep i korzystających z usług świadczonych w Sklepie. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Sklepem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Sklepu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

8. Sprzedawca stosuje mechanizm tzw. cookies, czyli plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Sklepu. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Sklepu – używa się go w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Sklepu, optymalizowaniu emisji reklam w Sklepie i usprawniania funkcjonowania Sklepu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący ze Sklepem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze Sklepu.

9. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. W celu usunięcia danych osobowych lub ich modyfikacji prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mailowym: biuro@sklep4katy.pl . Dodatkowe informacje o towarach i usługach Sprzedawcy można uzyskać kontaktując się na podane numery telefoniczne lub drogą mailową na w/w adres.

 
szukaj
producenci

Sklep  4 KĄTY
ul. Wiosny Ludów 10
63-000 Środa Wlkp 


Tomek tel. 608208057

e-mail: biuro@sklep4katy.pl
fax: 61 2858090 

strefa klienta
Login:
Hasło: